Arutua Airport, Arutua, French Polynesia (AXR, NTGU)