Nakashibetsu Airport, Nakashibetsu, Japan (SHB, RJCN)